DL650 V-strom Lowering kits

Suzuki DL650 V-strom Lowering kits by Lust Racing

DL650 V-strom lowering kit. Suzuki DL650 v-strom lowering links from Lust Racing, image

Suzuki DL650 V-strom lowering kit

  • DL650 V-strom Lowering kit 1" inch (-25mm) All Years
  • DL650 V-strom Lowering kit 1-9/16" (-40m) All Years